Klachtenregeling en geschillen:

Bij WijkZorgZuidOost stellen we alles in het werk om klachten te voorkomen. Mocht u toch een klacht hebben (of u iets dat u toch niet lekker zit!), weet dat de behandeling bij klachten iedereen serieus genomen.

Het gaat er niet om of een klacht gegrond of ongegrond is, maar hoe wij u verder helpen met een oplossing voor uw probleem. WijkZorgZuidOost heeft een klachtenregeling en voor de uitvoering daarvan een cliëntvertrouwenspersoon in het bedrijf.

Het indienen van een klacht kan mondeling, telefonisch, via de mail of via een contactformulier op onze website. Natuurlijk is het ook mogelijk om eerst met de cliëntvertrouwenspersoon van WijkZorgZuidOost over een klacht te praten.

Contactinformatie voor klachten:

Hoofdkantoor WijkZorgZuidOost:
Haag en Veld 195
1102 GK Amsterdam ZuidOos
info@wijkzorgzuidoost.nl
020 – 845 81 37

U vindt dat er iets niet goed gaat. Dat roept onvrede op. Het verdient aanbeveling eerst zelf te proberen het probleem op te lossen door de persoonlijk begeleider of leidinggevende aan te spreken. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon.

De cliënt van WijkZorgZuidOost kan natuurlijk altijd zelfstandig een klacht indienen. Soms kan de cliënt niet zelf klagen. Dan kunnen anderen dat namens de cliënt doen. Anderen zijn:

 • de vertegenwoordiger van de cliënt
 • een naast staande van de cliënt (iemand die als nauw betrokkene bekend is met de situatie van de cliënt en die te goeder trouw de belangen van de cliënt wil behandelen)
 • een nabestaande van de cliënt

Een klager als bedoeld in de Wet BOPZ (artikel 41) kan zijn:

 • elke andere cliënt
 • een door de rechter aangewezen voogd, curator of mentor
 • de echtgenoot, een ouder, elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de tweede graad
U kunt uw klacht via het contactformulier van deze website indienen, maar u kunt ook gewoon bellen, e-mailen óf uw klacht mondeling via uw contactpersoon/verzorgende indienen.

Wanneer u per brief uw klacht wilt indienen, kunt u deze sturen aan:
WijkZorgZuidOost
t.a.v. Klachtenbehandeling
Haag en Veld 195
1102 GJ Amsterdam ZuidOost
 1. De cliëntvertrouwenspersoon bespreekt de klacht van een cliënt of diens vertegenwoordiger bij voorkeur met de persoon op wie de klacht betrekking heeft en daarna met de direct leidinggevende en vervolgens, indien geen oplossing bereikt wordt, verder in de organisatie.
 2. Op basis van de bevindingen van de cliëntvertrouwenspersoon wordt een proces ingezet waarbij afspraken voor een verbetertraject schriftelijk worden vastgelegd.
 3. Een klacht dient in principe binnen een periode van 6 weken te zijn afgehandeld. Voor de Thuiszorg is deze periode 3 weken.
 4. Iedere klacht wordt schriftelijk afgesloten. De klager ontvangt daarvoor een (standaard) brief. Een kopie van de brief wordt aan de directie gestuurd.
 5. Al naar gelang de aard van de klacht belt de cliëntvertrouwenspersoon maximaal zes weken na het afsluiten van het dossier de klager om na te vragen of de klacht daadwerkelijk is verholpen en de gemaakte afspraken nagekomen worden.

Als u niet tevreden bent over de afwikkeling van de klacht, kunt u dit bespreken met de cliëntvertrouwenspersoon. Lukt het niet uw klacht naar tevredenheid op te lossen dan kunt u uw klacht aanbieden aan de Geschillencommissie. Dat kan natuurlijk ook direct of in elk ander stadium van de procedure. De vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen.

Medewerkers van WijkZorgZuidOost hebben geheimhoudingsplicht. Zij respecteren uw privacy door alleen met anderen over uw klacht te spreken wanneer dat nodig is om tot een goede oplossing te komen.

Meer informatie over het privacybeleid van WijkZorgZuidOost kunt u op deze pagina lezen.

Onderstaand kunt u ons klachtenregelement downloaden:

Download klachtenregelement

Geschillencommissies:

Komt u er met ons niet uit? Of bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw klacht hebben opgelost?

In dit (onverhoopte) geval kunt zelf direct contact opnemen met een van onderstaande geschillencomissies:

Verpleging Verzorging en Geboortezorg

Gehandicaptenzorg

Geestelijke Gezondheidszorg

Voor de Geschillenprocedure Wmo Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt dat een cliënt die niet tevreden is over de afhandeling van een klacht die gaat over een voorziening vanuit deze Wet, contact kan opnemen met het Klachtenteam Sociaal Domein van de Gemeente.

Komt u er met de Gemeente niet uit, of is uw klacht niet naar uw tevredenheid afgehandeld, ga dan naar de Ombudsman Metropool Amsterdam.Klachtenteam Sociaal Domein:

 • Telefoon:020 251 4444 op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur.
 • Email: klachtensociaal@amsterdam.nl
 • Postadres: Antwoordnummer 9087, 1000 VV Amsterdam (postzegel niet nodig