Bestaand recht:

Sinds 2018 mogen wij volgens de AVG alleen persoonsgegevens verwerken wanneer er een wettelijke en geldige reden voor is. Tevens moet er een duidelijk omschreven doel aanwezig zijn. Deze gegevens mogen we in uw speciefieke geval ook alleen voor dát doel gebruiken. WijkZorgZuidOost heeft alle noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Elke zorgprofessional van WijkZorgZuidOost speelt hierbij een belangrijke rol.

Onder de oude wetgeving had u als cliënt van WijkZorgZuidOost al het recht op inzage in en een afschrift van uw zorgdossier, en het recht op correctie van uw persoonsgegevens.

Inzage in uw eigen dossier:

U heeft recht op inzage in uw medisch dossier, met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van medewerkers. Inzage in uw dossier is gratis. U heeft ook recht op kopieën van uw medische gegevens. Wilt u meer dan één kopie van alle gegevens? Dan vragen we daarvoor een vergoeding.

In sommige gevallen mag WijkZorgZuidOost uw verzoek om toegang tot uw dossier of een gedeelte daarvan weigeren. Bijvoorbeeld als hierdoor de privacy van iemand anders wordt geschaad.

Meenemen of overdragen van uw gegevens:

Dit recht geeft u de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder dit recht. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat (bijvoorbeeld woonzorgtechnologie). WijkZorgZuidOost kan deze gegevens op uw verzoek elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder. Hierna zal WijkZorgZuidOost uw gegevens wissen.

Klachten melden bij Autoriteit Persoonsgegevens:

Bent u niet tevreden over hoe WijkZorgZuidOost omgaat met uw persoonsgegevens? Bespreek dit dan altijd met uw zorgverleners.

Nemen zij uw zorgen niet weg? Meld dit dan a.u.b. via ons contactformulier. Onze geschillencommisie neemt uw klacht altijd serieus en direct in behandeling!

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuw privacy recht:

Met de nieuwe privacywetgeving heeft u daarnaast het recht  

  • om gegevens digitaal mee te nemen naar een andere aanbieder;
  • om gegevens te laten wissen;
  • om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft  ook het recht  om in begrijpelijke taal informatie te krijgen over uw rechten. De privacyverklaring op deze pagina kunt u ook op papier ontvangen.

Recht op correctie:

Het correctierecht geeft u het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt WijkZorgZuidOost vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens: feitelijk onjuist of onvolledig zijn.
Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van indrukken, meningen en conclusies van medewerkers van WijkZorgZuidOost. Zo kunt u bijvoorbeeld wel een verkeerd adres aanpassen in uw dossier, maar niet uw diagnose. Ook mag u een medewerker van WijkZorgZuidOost vragen om uw mening toe te voegen aan uw dossier, als u dit graag wilt.

Gegevens wissen:

Dit recht betekent dat u WijkZorgZuidOost mag vragen om gegevens uit uw dossier te wissen. Als u dit verzoek doet zal WijkZorgZuidOost zoveel mogelijk van uw gegevens wissen, tenzij specifieke gegevens (wettelijk) nodig blijven. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg. Vraagt u om vernietiging van uw gehele dossier? Dan heeft WijkZorgZuidOost 3 maanden de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u dat schriftelijk toelichten.

Privacy Verklaring:

Via onderstaande link unt u onze privacy verklaring in PDF formaat downloaden:

Download Privacy Verklaring